Vlerësimi i ndikimit socio-ekonomik

NDIKIMI SEKTORIAL

Siç mund të pritet, kriza ka pasur ndikim të gjerë edhe mbi industrinë. Gjysma e parë e vitit 2020, në krahasim me periudhën e njëjtë vitin e kaluar, ka shënuar një ulje në prodhimtarinë industriale prej 14.6%, në qarkullimin e tregtisë me shumicë prej 33.3% dhe në tregtinë me pakicë prej 8.9%. Industritë më tepër të prekura ishin turizmi dhe hotelieri në të cilat qëndrimet gjatë natës u ulën për 66% dhe 97.8%, si të turistëve të huaj ashtu edhe ata vendos në pesë muajt e parë të vitit 2020. Disa sektorë të industrisë janë dëshmuar si të qëndrueshëm ndaj krizës dhe kanë arritur rritje (farmacitë, teknologji dhe elektronikë, ndërtimtari…) por pjesë tjera të degëve industriale që përbëjnë 86% të prodhimtarisë industriale ishin të ndikuar negativisht nga pandemia e COVID-19.

Prodhimtaria sipas degëve të industrisë

21 degë ose 83.5%
of the industrial production të prodhimtarisë
industriale janë ndikuar negativisht nga COVID-19

Prodhimtaria e lëkurës, makinerisë, pajisjes dhe automjeteve janë të goditur më së shumti me
ulje prej 21-43%

Gjithsej prodhimtaria industriale
e arritur në qershor 2020
me -14.6%

Prodhimtaria dhe numri i të punësuarve sipas industrive

Prodhimtaria e përgjithshme është
ulur për 13.2%
për shtatë muajt e parë

Prodhimtaria industriale në
gusht të vitit 2020 është
ende ulur për 9%

Ndikimi më pak i shprehur
mbi punësimin
është rezultat i masave ekonomike qeveritare

Investime të drejtpërdrejta të huaja dhe transferime private

Në gjysmën e parë të vitit 2020 ka pasur një
derdhje neto e IDH prej 112 milion EUR
me ulje të dukshme në T2 2020

Transferimet private janë
ulur për rreth 22%
në gjashtë muajt e parë të vitit 2020

IHD neto dhe transferimet private
pritet që të ulen
si pjesë e PBB në vitin 2020 për 50% dhe 25%

Qëndrimet gjatë natës në sektorin e turizmit

Numri i plotë i qëndrimeve gjatë natës nga turistët
është ulur për 46.3%
për nëntë muajt e parë të vitit 2020

Ulje e rreptë dhe e qetë e
qëndrimeve gjatë natës
nga turistët deri më 91% në shtator të vitit 2020

Qëndrimet gjatë natës të turistëve vendor
janë rikthyer në një masë
në korrik dhe gusht të vitit 2020