Проценка на социоекономското влијание

РЕГИОНАЛНА СПОРЕДБА

Оваа криза ќе има силно влијание насекаде во Југоисточна Европа. Земјите кои се потпираат на туризмот за нивниот БДП како Црна Гора и Хрватска ќе бидат најтешко погодени. Нивниот БДП во 2020 година се очекува да се намали за 9%. Северна Македонија е во групата на умерено погодени земји, заедно со Бугарија. Влошувањето на економските изгледи во регионот, исто така, може да се види во берзанските индекси.

Споредба на БДП по земји

Најтешко погодени се економиите кои зависат
од туризам како Хрватска и Црна Гора
со над -9%

Се очекува позитивен раст
во сите земји во регионот
во 2021 година

Очекуваниот пад во БДП во Западен Балкан е
-5,7%, што ќе предизвика посериозна
рецесија од финансиската криза во 2009 година

Берзанските индекси во 2020 година

Цените на акциите паднаа
за 25-35%
на најниската точка

Оттогаш има благо закрепнување,
но и понатаму се пониски за 14-21%
од пред кризата

Македонската берза,
МБИ-10
е најмалку погодена