Проценка на социоекономското влијание

СЕКТОРСКО ВЛИЈАНИЕ

Како што може да се очекува, кризата сериозно влијаеше врз индустријата. Првата половина од 2020 година, споредено со истиот период минатата година, забележа пад во индустриското производство за 14,6%, во прометот на трговијата на големо за 33,3% и во малопродажбата за 8,9%. Најтешко погодените индустрии беа туризмот и угостителството, каде што ноќевањата се намалија за 66% и 97,8%, соодветно за странски и домашни туристи во првите пет месеци од 2020 година. Неколку сектори од индустријата се покажаа отпорни на кризата и постигнаа раст (фармацевтските производи, компјутери и електроника, градежништво…), но останатите индустриски гранки кои сочинуваат 86% од индустриското производство беа негативно погодени од пандемијата со КОВИД-19.

Производство по индустриски гранки

21 гранка или 83,5%
од индустриското производство беа негативно погодени од КОВИД-19

Производството на кожа, машини, опрема и моторни возила се најтешко погодени
со пад од 21-43%

Вкупното индустриско производство
го достигна најниското ниво во јуни 2020 година
со -14,6%

Производство и број на вработени по индустрија

Севкупното индустриско производство
опадна за 13,2%
во првите седум месеци

Индустриското производство
во август 2020 година
и понатаму е намалено за околу 9%

Помалку нагласеното
влијание врз вработеноста
е резултат на економските мерки на Владата

Странски директни инвестиции и приватни трансфери

Во првата половина од 2020 година
нето приливот на СДИ е 112 млн. евра
со нагласен пад во К2 од 2020 година

Приватните трансфери
се намалија за речиси 22%
во првите шест месеци од 2020 година

Нето СДИ и приватните трансфери
се очекува да се намалат
како дел од БДП во 2020 година за 50% и 25%

Ноќевања во секторот туризам

Вкупниот број на ноќевања од туристи
се намали за 46,3
во првите девет месеци од 2020 година

Нагло и постојано опаѓање на
ноќевањата од странски туристи
до 91% во септември 2020 год.

Благо подобрување
кај домашните ноќевања
во јули и август 2020 година